O projektu

Skutečnost, že velké šelmy v posledních desetiletích opět patří do naší přírody, s sebou přináší mimo jiné zodpovědnost. Česká republika se zavázala v rámci mezinárodních dohod poskytnout ochranu ohroženým druhům (Bernská úmluva) a chránit biologickou rozmanitost (Úmluva o biologické rozmanitosti, OSN). Ochrana vrcholových predátorů patří bezesporu k zásadním aktivitám plnění těchto závazků. Ochrana velkých šelem tak i vzhledem k jejich značným prostorovým nárokům skutečně nabývá mezinárodního významu.

Pro účinnou ochranu jakéhokoliv druhu je základním stavebním kamenem příprava a následné naplňování plánu péče. „Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice“ (19. 1. 2015 – 30. 4. 2016) je společným projektem dvou organizací zabývajících se zoologickým výzkumem a také jeho aplikací v praktické ochraně přírody. Hlavním řešitelem projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze, jejím partnerem je Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR. Hlavním cílem projektu je navržení vhodných managementových opatření pro ochranu velkých šelem žijících na našem území a to na základě dosavadních znalostí a zkušeností získaných jak na národní tak na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí projektu je také realizace seminářů s účastí cílových skupin (myslivci, chovatelé, včelaři) a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Tyto akce by měly zajistit sdílení zkušeností mezi odbornou a laickou veřejností. Projekt je podpořen z Malého grantového schématu „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“ II, který je podprogramem programu CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu financovaného z EHP fondů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR.

Připravovaný plán péče bude naši republiku reprezentovat na poli mezinárodní ochrany přírody.