XV. Vliv dopravní infrastruktury a fragmentace krajiny na migraci velkých šelem

Pokračující fragmentace krajiny je jedním z nejrizikovějších faktorů, které negativně ovlivňují populaci velkých šelem. Díky ní roste riziko izolace jednotlivých populací a zamezení dalšího šíření velkých šelem v rámci ČR i jejich přirozeného pronikání z okolních zemí. Pomocí leteckých snímků, které jsou v majetku ČZU v Praze, budou sledovány změny krajinných struktur a odlišný přístup k jejich managementu v okolí komunikací, které tvoří migrační bariéru pro velké šelmy. Z těchto snímků bude pomocí aplikace ArcGIS 10 sestavena časová řada vývoje charakteru krajiny a následně vyhodnocen vliv těchto změn na migraci a mortalitu velkých šelem.

Dílčím cílem projektu bude také komplexní posouzení bariérového efektu liniových staveb v interakci se zástavbou a jiným využitím území v kontextu s migrací velkých šelem. Dále pak návrh opatření k zachování, případně zlepšení migrační propustnosti krajiny a zpracování podkladů pro ochranu vhodných migračních profilů ve sledovaných územích. K řešení projektu budou využita mj. data o monitorovaných srážkách vozidel s velkými šelmami Policie ČR (www.jdvm.cz) a data o intenzitách provozu na pozemních komunikacích (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.).