XIV. Detailní analýza nejdůležitějších faktorů ohrožujících početnost velkých šelem v ČR

Klíčovým rizikovým faktorem je dlouhodobě u všech tří druhů nelegální lov. Pro zjištění současného stavu a dalších perspektiv bude využito vyhodnocení anonymní dotazníkové akce zjišťující vztah veřejnosti k velkým šelmám a jeho vývoj za posledních 15 let.

K analýze bude využito výsledků anonymní ankety zaslané vybraným skupinám obyvatel, kteří trvale žijí v místech výskytu velkých šelem a dle našeho soudu mohou mít zásadní vliv na jejich početnost. Jedná se především o myslivce, chovatele hospodářského zvířectva, včelaře a také studenty lesnických fakult a středních lesnických škol. Získané výsledky budou porovnávány s výsledky ankety, která byla zpracována v roce 2002.