IV. Analýza genetické variability rysa ostrovida

Molekulárně genetické metody jsou v současnosti důležitým nástrojem při přípravě potřebných ochranářských opatření. V případě velkých šelem se jedná především o analýzu neinvazivně získaných vzorků, jako jsou chlupy, trus, nebo moč. V průběhu předchozích let byla v rámci jiných projektů zaměřených na výzkum velkých šelem shromážděna rozsáhlá sbírka těchto vzorků, která bude doplněna v průběhu přípravy PPZCHD. Část získaných vzorků již byla analyzována, díky tomu jsou zoptimalizovány metody izolace DNA, podmínky PCR a analýza mikrosatelitů.

Izolace DNA ze vzorků probíhá pomocí komerčních kitů – pro izolaci z trusu jsou používány speciální kity určeny pro trus. Pro každý vzorek je následně pomocí fragmentační analýzy hodnocena sada mikrosatelitových markérů, které umožňují vyhodnotit genetickou variabilitu populace, vzájemný tok genů mezi jednotlivými oblastmi, rozlišení jednotlivých jedinců a tím stanovení početnosti, zhodnocení pohlavní struktury populace a stupně příbuzenského křížení.